Voorwaarden

Artikel 1. Definities: De volgende definiëringen hebben (in deze algemene (huur) voorwaarden) te gelden:

1.1 Onder verhuurder/verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan: Alle handelsnamen die vallen onder Jonkman Party Verhuur met beperkte aansprakelijkheid, hierna ook te noemen “Jonkman Party Verhuur o.a. gebruiker van deze algemene voorwaarden. 1.2. Onder huurder/koper/opdrachtgever wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die met Jonkman Party Verhuur een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft. 1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan: iedere bevestiging door verhuurder van een bestelling van huurder dan wel de aanvaarding van de factuur door huurder.

 

Artikel 2.Toepasselijkheid algemene (huur) voorwaarden:

2.1 Deze algemene (huur) voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen Jonkman Party Verhuur, in de breedste zin van het woord. 2.2 Bij het doen van een online bestelling, telefonische bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst, gaat huurder akkoord met deze Algemene (huur) voorwaarden. 2. Jonkman Party Verhuur heeft het recht de Algemene (huur)voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Bij onbetaalde facturen geldt altijd de meest recente versie totdat betaling verricht is. Op moment van betalen is de dan geldende versie leidend. 2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website www.jonkmanpartyverhuur.nl/algemenevoorwaarden

 

Artikel 3. Facturering en betaling:

3.1 Het verschuldigde bedrag (huursom) dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn bijgeschreven op rekening van Jonkman Party Verhuur, (huurder) gaat een betalingsverplichting aan bij (online) reserveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de te verrichten betalingen kunt u bij levering contant betalen of per pin indien de betaling niet al bij online bestellen werd voldaan. 3.2 Schoonmaak en / of reparatiekosten al dan niet met dervingskosten zullen achteraf worden gefactureerd aan huurder en zijn onderdeel van de huurovereenkomst. 3.3 De genoemde prijzen op onze website zijn dag huurprijzen of rekeneenheden incl. btw en worden vermeerderd met eventuele bezorgkosten. Eventuele kortingen en/of aanbiedingen worden berekend aan de hand van de normale dag huurprijzen en / of rekeneenheden en zijn niet te combineren met eventuele andere kortingen of aanbiedingen.

 

 

Artikel 4.Verhuur:

4.1 Onder gebruiksdag wordt verstaan: een dag als rekeneenheid voor de duur van een huurperiode; de gebruiksdag gaat in om 09:00u en loopt tot 19:30u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.2 Indien het verhuurde voor één dag is gehuurd dient de huurder het gehuurde terug te brengen volgens een schriftelijke overeenkomst. 4.3 De verhuurde objecten blijven eigendom van Jonkman Party Verhuur en mogen zonder schriftelijke toestemming van Jonkman Party Verhuur niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend. 4.4 In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Jonkman Party Verhuur kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder. Na ingebruikname door huurder is er geen mogelijkheid tot restitutie. 4.5 De huurder is verplicht het gehuurde materiaal te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies. Huurder dient het gehuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het gehuurde dient aan Jonkman Party Verhuur in dezelfde staat als waarin het gehuurde ontvangen is terug te worden gegeven/ overhandigen. 4.6 Schades aan de gehuurde goederen, alsmede ongevallen met het gehuurde materiaal dienen direct aan Jonkman Party Verhuur te worden gemeld. 4.7 Bij alle goederen die moeten voldoen aan een Typegoedkeuring en of certificering voor gebruik en verhuur volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt huurder per artikel de papieren mee bij de overdracht van de goederen of deze worden door verhuurder in een bestand toegezonden aan de huurder. 4.8 Bij bezorging en ophalen van de goederen, alsmede op en/of afbouw van de goederen dient de huurder mee te helpen. Het in en uitladen van goederen bij zelf afhalen en retourneren dient te geschieden door de huurder zelf. Jonkman Party Verhuur mag de huurder verzekeringstechnisch niet helpen. Schade met hulp bij in of uitladen van goederen vallen niet onder de aansprakelijkheid van Jonkman Party Verhuur 4.9 Het wel of niet moeten hebben van een gemeentelijke (evenementen) vergunning is aan de huurder. Het niet hebben van een dergelijke vergunning of onmacht bij bezorgen zoals files, weersomstandigheden en van overheidswege ingestelde obstructies die tot vertraging kunnen leiden bij transport en op of afbouw, zijn uitgesloten van restitutie.

 

Artikel 5. Annulering en of restitutie bij “onmacht”:

5.1 De huurder kan de reservering annuleren tegen een vergoeding van de huursom zoals hieronder omschreven: – 5 tot 14 dagen voor de huurdatum wordt er 50% van de huursom in rekening gebracht. – 0 tot 4 dagen (96 uur) voor de huurdatum wordt er 100% van de huursom in rekening gebracht. Uitzondering op artikel 5.1, zie artikel 5.2 5.2 De huurder kan opblaasbare speeltoestellen gratis annuleren bij slechte weersomstandigheden (regen, storm): annulering is mogelijk. 24 uur voor de huurdatum tot de ochtend 8:00 uur van de huurdatum. De huurder krijgt de volledige betaling van de speeltoestellen terug op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan. Annuleringen buiten deze uitzonderingen geschieden volgende artikel 5.1

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

6.1 De huurder, de persoon die zich legitimeert en de huurovereenkomst tekent wordt gezien als huurder en is verantwoordelijk voor het toezicht op alsmede de staat van retournering van onze goederen. 6.2 Beschadiging en of verlies van de goederen: voor al onze goederen, maar expliciet voor onze speeltoestellen geldt: Scherpe voorwerpen, voedsel, glitters, confetti en kleurstoffen kunnen de goederen ernstig beschadigen. De hoge reparatie en/of vervangingskosten, alsmede derving van inkomsten zullen na reparatie aan de huurder worden doorberekend. Wij zullen de huurder hiervan op de hoogte stellen indien na constatering blijkt dat hij/zij aansprakelijk kan worden gehouden voor schades. 6.3 Aansprakelijkheid Jonkman Party Verhuur alsmede haar ingehuurde derden zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van welke schade dan ook indien goederen door huurder zelf worden afgehaald en zonder (vooraf) betaald toezicht van Jonkman Party Verhuur in gebruik worden genomen. 6.4 Jonkman Party Verhuur, alsmede haar (ingehuurde) medewerkers, behouden zich het recht de gehuurde goederen te verwijderen van de locatie (terug te halen) zodra blijkt dat (een deel van) de goederen niet volgens de gebruiksinstructie wordt gebruikt of er gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor personen of onze goederen., dit zonder verdere opgaaf van reden en naar inzicht van onze (ingehuurde) medewerkers. Er zal na terughalen van deze goederen geen restitutie plaatsvinden. Extra kosten voor opruimwerkzaamheden zullen aan u worden doorberekend. 6.5 Jonkman Party Verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor financiële schades hoger dan het bedrag van het huursom. Schades worden afgewikkeld door de verzekeraar van Jonkman Party Verhuur, behorend onder de handelsbenaming van Jonkman Party Verhuur, ingeschreven onder KvK nummer 72430958 te Roermond.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht bij geschillen:

7.1 In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing. 7.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder. 7.3 Voor alle overeenkomsten geldt: op iedere overeenkomst met Jonkman Party Verhuur en/of haar handelsnamen volgens de kvk, gelden de algemene voorwaarden van Jonkman Party Verhuur en worden betalingstermijnen en voorwaarden van opdrachtgever/huurder expliciet verworpen door Jonkman Party Verhuur tenzij schriftelijk in een overeenkomst omschreven en ondertekend door de eigenaar van Jonkman Party Verhuur.